تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
ارزیابی و آزمونگری روانشناختی 3041
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - مترجم: رابرت ج. هربولد - مترجم: 1396
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ارزیابی و آزمونگری روانشناختی با تجدید نظر بر اساسDSM-5،خدایاری فرد،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: اکرم پرند - نویسنده: محمد خدایاری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰