تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
آزمایشگاه شیمی عمومی ، صلواتی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا صلواتی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
ناشر:نارون دانش
پدیدآور: - نویسنده: سودابه غریبه
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمود محراب‌زاده؛باقر
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 1، شمس،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی اسداللهی - نویسنده: حمیدرضا شمس
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 2
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: جواد محمدی‌پور؛علی
قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 ، وصالی شربیانی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل وصالی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی
ناشر:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پدیدآور: - نویسنده: اعظم انارکی‌فیروز - نویسنده: آرزو واعظ‌نائینی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آزمایشگاه‏ شیمی‏ عمومی‏،رزمجو،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد رزمجو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایشگاه‏ شیمی‏ عمومی‏،رزمجو،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد رزمجو
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی1،جانزاده،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عباس جانزاده - نویسنده: مهرداد شریف
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی1،یوسفیان ملا،د.آ.شهرری
ناشر:دانشگاه آزاد واحد شهر ری
پدیدآور: - نویسنده: سارا شهریاری - نویسنده: زهره یوسفیان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰