تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
حقوق مالی و محاسباتی: بایسته‌های حقوقی نظام مالیه عمومی در ایران
ناشر:دادگستر
پدیدآور: - نویسنده: ولی رستمی - نویسنده: حمید قهوه‌چیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
بودجه‌ریزی نوین در ایران (اصول، مراحل و روشها)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم عباسی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مجید رضایی‌دوانی - ویراستار: صغری اورنگی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰