تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
النقد الادبی (محاوله تاصیل)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی آذرشب - نویسنده: زینب آذرشب
قیمت:۱۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰
تاریخ ادبیات زبان عربی
ناشر:توس
پدیدآور: - مترجم: عبدالمحمد آیتی - نویسنده: حنا فاخوری
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلام و ادبیات عربی
ناشر:توس
پدیدآور: - نویسنده: محمد محمدی‌ملایری
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
نبذه من تاریخ الادب العربی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: رضا میرزایی - نویسنده: محمد تدو
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی (1903 - 2012)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: حیدر خضری
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تاریخ ادبیات عربی
ناشر:توس
پدیدآور: - نویسنده: حنا فاخوری
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
درس گفتارهایی درباره: نقد متن
ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)
پدیدآور: - نویسنده: احمد پاکتچی - ویراستار: صالح زارعی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰