تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی مسکن
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا پورمحمدی - ویراستار: ابراهیم مقیمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی مسکن
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا پورمحمدی - ویراستار: ابراهیم مقیمی
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
مسکن پایدار (اصول و اجرا)
ناشر:مدیران امروز
پدیدآور: - مترجم: محمود شورچه - ویراستار: برایان ادواردز
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰