تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
Introduction to research in education
ناشر:رهنما
پدیدآور: - نویسنده: Donald Ary
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
ناشر:دانشگاه شهید بهشتی
پدیدآور: - نویسنده: مردیت‌دامین گال - نویسنده: والتر بورگ
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
روش پژوهش در علوم تربیتی: کمی، کیفی، آمیخته
ناشر:آییژ
پدیدآور: - نویسنده: برک جانسون - نویسنده: لری کریستنسن
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: منصور مومنی - نویسنده: علی مروتی‌شریف‌آبادی
قیمت:۲۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۵۰۰۰
چگونه مقاله‌ی پژوهشی بنویسیم
ناشر:شباهنگ
پدیدآور: - نویسنده: بورلی‌آن چاین - مترجم: احمد شریفیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
ناشر:دانشگاه شهید بهشتی
پدیدآور: - نویسنده: مردیت‌دامین گال - نویسنده: والتر بورگ
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مردیت‌دامین گال - نویسنده: والتر بورگ
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
علوم اعصاب، علوم تربیتی و مغز: معرفی تحقیقات عصبی - تربیتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: سیدکمال خرازی - نویسنده: پاول هوارد-جونز
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:دوران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل سعدی‌پور
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰