تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی مبتنی بر مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی (همراه با راهنمایی طرح صحیح دعاوی، آرای دادگاه‌ها، نشست‌های قضایی
ناشر:دادگستر
پدیدآور: - نویسنده: رضا عموزاده‌مهدیرجی
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
وکلای جوان بدانند ... (6) (آیین دادرسی مدنی)
ناشر:دادگستر
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم اسماعیلی‌هریسی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما: بررسی تطبیقی آیین دادرسی کار مصوب 1391117 با قانون آیین دادرسی مدنی
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم تقی‌زاده - نویسنده: عبدالحسین صالحی‌منش
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰