تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
ناشر:نشر دوران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل بیابانگرد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ردپای یاجوج و ماجوج در ادبیات، روانشناسی و فرهنگ عامه
ناشر:روزآمد
پدیدآور: - نویسنده: مسعود ربیعی‌فر
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش‌های تحقیق در علوم رفتاری
ناشر:آگه
پدیدآور: - نویسنده: زهره سرمد - نویسنده: عباس بازرگان
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق
ناشر:نشر ساوالان
پدیدآور: - نویسنده: رمضان حسن‌زاده
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: الازار.جی پدهازور - نویسنده: فردریک‌نیکلز کرلینجر
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
ناشر:نشر دوران
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر سیف
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:دوران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل سعدی‌پور
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری (با اضافات و تجدید نظر)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: الازار.جی پدهازور - نویسنده: فردریک‌نیکلز کرلینجر
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
روش‌های تحقیق در علوم رفتاری
ناشر:سخن
پدیدآور: - نویسنده: حسن‌پاشا شریفی - نویسنده: نسترن شریفی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰