تعداد يافت شده (۱۰) صفحه ۱ از ۱
جمعیت‌شناسی انسان‌شناختی
ناشر:موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
پدیدآور: - مترجم: مهدی رضائی - ویراستار: دیوید کرتزر
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
جمعیت و تنظیم خانواده
ناشر:حکیم‌باشی
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر ولایتی - نویسنده: سیدمجتبی حسینی
قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰
مبانی جمعیت‌شناسی
ناشر:آیدین
پدیدآور: - نویسنده: نعمت‌الله تقوی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
جمعیت‌شناسی: مبانی و زمینه‌ها
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: حسن سرایی
قیمت:۶۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۴۰۰۰
جمعیت‌شناسی علم میان رشته‌ای
ناشر:نشر و تبلیغ بشری
پدیدآور: - نویسنده: جی ماین - مترجم: محمد سیدمیرزایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
جمعیت‌شناسی عمومی ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی امانی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
دانش خانواده و جمعیت
ناشر:آیدین
پدیدآور: - نویسنده: نعمت‌الله تقوی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مبانی جمعیت‌شناسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مهدی امانی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
جمعیت‌شناسی اقتصادی و اجتماعی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - ویراستار: عادله مشایخی - نویسنده: بیژن زارع
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
تحلیل و کاربرد جمعیت‌شناسی
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی شیخی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰