تعداد يافت شده (۲۰۵) صفحه ۱ از ۱۷
آموزش تعمیر لوازم گازسوز: مطابق با شماره استاندارد 69/30/1/1 - 9 و 71/13/1/2 - 8 و 41/92/1/2 - 8
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: رمضانعلی حاجیلری
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آموزش قطعه‌شناسی فنی خودرو (کاربراتوری - انژکتوری - دیزلی) بانضمام سوال و جوابهای فنی: قابل استفاده برای متقاضیان گواهینامه راهنمایی و رانندگی ...
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر ملکیان
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
آموزش برق ساختمان درجه 2 طبق شماره استاندارد جدید آموزشی 4/ 2/ 28/ 55 - 8
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری
قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
1000 سوال 1000 جواب: فرش دستباف ایران زمین
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: نصیبه‌سادات اوشانی
قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
آمار پارامتریک و روش پژوهش
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیدیعقوب حسینی؛شهربانو
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
Principles of general chemistry
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: Martin S.
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش سیم‌پیچی درجه 2: طبق استاندارد سازمان فنی و حرفه‌ای با کد 53/48-8، شماره شناسایی آموزش و پرورش 305-101-10-1
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری؛هادی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آسانسور و پله برقی
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
1150 تست برق خودرو درجه 2
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا براری - نویسنده: عبدالله ساورعلیا
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
آموزش برق ساختمان درجه 1
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری - نویسنده: هادی قناد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آموزش تعمیر لوازم خانگی: تعمیرکار 25 وسیله برقی منزل: طبق استاندارد سازمان فنی و حرفه‌ای
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری - نویسنده: هادی قناد
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
آموزش برق خودرو به روش ساده مطابق با استاندارد درجه 2: بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی 1 2 42 55 - 8
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا براری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰