تعداد يافت شده (۱۰۹۶) صفحه ۱ از ۹۱
An approach to English translation of Islam texts (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
A survey of English literature I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
An approach to English translation of Islam texts (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
A survey of English literature I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
A practical course of English phonetics and phonology
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
A study of Islamic texts in English translation (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
A survey of English literature (II)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
A course in reading journalistic material
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Saber Delshad
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
English for students of mechanical engineering: fluid thermal approach (with corrections)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Jamaloddin Jalalipour
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰۰
English for the student of social science II
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد مشفقی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
Advanced writing
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Floresita Bustamante
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
النقد الادبی و تطوره فی الادب العربی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی صابری
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰