تعداد يافت شده (۱۳۵۳) صفحه ۱ از ۱۱۳
A history of literary criticism
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: شیده احمدزاده‌هروی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
18 مقاله در روان‌شناسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: پریرخ دادستان
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
A survey of English literature I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
A practical course of English phonetics and phonology
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
A study of Islamic texts in English translation (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
Advanced writing
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Floresita Bustamante
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
An approach to English translation of Islam texts (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
An approach to English translation of Islam texts (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
A survey of English literature I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
A course in reading journalistic material
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Saber Delshad
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
A survey of English literature (II)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
النقد الادبی و تطوره فی الادب العربی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی صابری
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰