تعداد يافت شده (۱۱۳) صفحه ۱ از ۹
ANSYS CFX همراه با معرفی و حل مثال با استفاده از ANSYS WORKBENEH،ایرانی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ایرانی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
PDMS 12با معرفی اپلیکیشنFADPجهت تکمیل پروسه یADP،گهرشناس،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد صادق - نویسنده: حسن پروین
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
PDMS پی دی ام اس ، کمالی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: یوسف کمالی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آشنایی با مقررات معماری و شهرسازی (طرح 5 معماری) ، کاشیها،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین کاشیها
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آشنایی با مقررات معماری و شهرسازی(طرح5معماری)،کاشیها،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین کاشیها
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 ، وصالی شربیانی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل وصالی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
111 پرسش و 444 تحلیل در فیزیک و مباحث علمی روز ، قریب،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی قریب
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی صنعتی ، با CD ، گل مکانی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن گل
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
PROENGINEER ، کمالی ،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: یوسف کمالی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی ، صلواتی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا صلواتی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی عمومی 1، شمس،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی اسداللهی - نویسنده: حمیدرضا شمس
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آشنایی با چدن نشکن آستمپر (َADI) ، بنام،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: امیر صدیق
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰