تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
کامپوزیت‌های خودترمیم‌شونده
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمد عابدینی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۶۰۰۰
آزمون های غیرمخرب(روش فراصوتی)،حشمت دهکردی،انجمن خوردگی ایران
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم حشمت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول آزمون ذرات مغناطیسی،حشمت دهکردی،انجمن خوردگی
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم حشمت
قیمت:۱۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰
رزین های پلی یورتان(خواص و کاربرد)،کثیریها،جهادامیرکبیر
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: گروهی از - مترجم: محمود کثیریها
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
هوازدگی رنگ ها و پوشش ها،کثیریها،انجمن خوردگی
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمود کثیریها - نویسنده: فرشته رضائی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
استانداردها ، راهنمای آماده سازی سطوح و اعمال پوشش های حفاظتی ، کثیریها
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمود کثیریها
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
نانو تکنولوژی در صنایع رنگ و پوشش ، کثیریها،انجمن خوردگی
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: بهداد احمدی - نویسنده: محمود کثیریها
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مواد افزودنی رنگ ، کثیریها،انجمن خوردگی
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمود کثیریها - نویسنده: طاهره سماعی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰