تعداد يافت شده (۹۱) صفحه ۱ از ۸
آی‌وی‌وی(در‌گفت‌و‌گو‌با‌هانس‌اولریش)حرفه‌هنرمند *
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - مترجم: شروین شهامی‌پور - نویسنده: آی وی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
اهمیت‌ نظریه(از‌پولیس‌تا‌پسامدرنیسم)حرفه‌هنرمند *
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: تری ایگلتون - مترجم: امیر احمدی
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
باران شغال: مجموعه شعر 1380 - 1374
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - شاعر: مهدی مقیم‌نژاد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آن چنان که بودیم(حرفه‌هنرمند) *
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: لیلی گلستان
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
بدن تکه‌تکه ‌شده(قطعه‌به‌مثابه‌استعاره)حرفه‌هنرمند *
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - مترجم: مجید اخگر - نویسنده: لیندا ناکلین
قیمت:۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
اتوپرتره
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد لووه - مترجم: لورن استاین
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
اگر تو مرا نبینی(حرفه‌هنرمند) *
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: شهریار توکلی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
بالی از عقیق، بالی از چخماق
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - شاعر: فواد نظیری
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
اول شخص مفرد: عکس با من چه می‌گوید، من با عکس چه می‌گویم: 99 عکس، 99 قصه
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: یوریک کریم‌مسیحی
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
برخورد کوتاه(25نقد،25منتقد)حرفه‌هنرمند *
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: پرویز نوری
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آوازهایی برای گله‌ی گنجشک‌ها
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - شاعر: فواد نظیری
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰