تعداد يافت شده (۳۹۱) صفحه ۱ از ۳۳
Aviation engineering handbook: advanced avionics
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: airframe
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۳۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: airframe
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: airplane flying
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۱۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: general
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۳۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: helicopter flying
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: pilots aeronautical knowledge
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۲۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: powerplant
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: powerplant
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
Aviation engineering handbook: powerplant
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید بزمی؛نگین
قیمت:۱۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰
101 راز برای ایجاد یک کسب و کار برنده
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: اندرو گریفیتس - مترجم: ولی بریم‌نژاد؛علی
قیمت:۵۷۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۰۰۰
100 ایده برای طرح درس
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: آنتونی هینس - مترجم: لیا امیدوار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰