تعداد يافت شده (۹۶) صفحه ۱ از ۸
101 مکانیسم دفاع روانی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جروم‌اس. بلکمن - مترجم: غلامرضا جوادزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ACT در عمل: مفهوم‌پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا ا. باخ - نویسنده: دنیل ج. موران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
d2، آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاش‌مندی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: مارتین سلیگمن - نویسنده: دیوید روزنهان
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جسی رایت - نویسنده: مونیکا‌راسپرس بسکو
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آناتومی بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد اس استل - مترجم: غلامرضا حسن‌زاده
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آناتومی بالینی: تنه
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: ریچارداس. اسنل - مترجم: غلامرضا حسن‌زاده
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آناتومی بالینی: سر و گردن
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: ریچارداس. اسنل - مترجم: غلامرضا حسن‌زاده
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
اپیدمیولوژی 2014
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: لئون گوردیس - مترجم: عبدالرضا منصوری‌راد
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
ارزیابی و درمان همی‌پلژی بزرگسالان
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: برتا بوبات - مترجم: نورالدین نخستین‌انصاری
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰