تعداد يافت شده (۱۲۸) صفحه ۱ از ۱۱
آشنایی با آنتی اکسیدان ها و برخی منابع گیاهی آن ، زیدآبادی ، آموزش و ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: داود درویشی - نویسنده: نجمه سلیمانی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
اصول اجرایی سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای ، روشنی ، آموزش و ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: امین روشنی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول احداث و مدیریت باغ میوه،شیراوند،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: داریوش شیراوند
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول و شیوه ها ی عطرسازی جلد1 ، ویرایش 5 ، عطار ، آموزش و ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: رابرت کالکین - مترجم: شریف عطار
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
اصول پرورش قارچ صدفی(راهنمای عملی تولید کمپوست)،محمدی گل تپه،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم محمدی - نویسنده: ولی اله
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
ارزیابی بیماری های گیاهان زراعی،خیری،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ناصر صفایی - نویسنده: عباس خیری
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: د. پرنسس - نویسنده: اس. وولفر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آشنایی با اصول پرورش و فرآوری قارچ های خوراکی(دکمه ای،صدفی وشیتاکه)،فتاحی فر،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: الهام فتاحی - نویسنده: رویا ناوی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آموزش نرم افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت،صفایی،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ناصر صفایی - نویسنده: ولی اله
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اصول احداث و مدیریت باغ میوه،شیراوند،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: داریوش شیراوند
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول جیره نویسی غذای آبزیان ، کاظمی ، ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: مهتاب کاظمی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
اصول اجرایی سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای،روشنی،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: امین روشنی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰