تعداد يافت شده (۹۰) صفحه ۱ از ۸
اصول و مبانی عطرسازی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد بابایی - زیرنظر: مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا
قیمت:۱۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰
اطلس رنگی آفات درختان پسته ایران،مهرنژاد،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا مهرنژاد
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
اطلس نژاد شناخت نژادهای بومی گوسفند و بز ایران،یوسف نژادیان،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: عطاالله یوسف - نویسنده: راسخ افشار
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
افزودنی‌های خوراکی و محرک‌های رشد در تغذیه طیور
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - تدوین: امید احمدآلی - تدوین: محسن دانشیار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: د. پرنسس - نویسنده: اس. وولفر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ارزیابی بیماری های گیاهان زراعی،خیری،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ناصر صفایی - نویسنده: عباس خیری
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
اصول اجرایی سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای ، روشنی ، آموزش و ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: امین روشنی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول احداث و مدیریت باغ میوه،شیراوند،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: داریوش شیراوند
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول پرورش قارچ صدفی(راهنمای عملی تولید کمپوست)،محمدی گل تپه،ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم محمدی - نویسنده: ولی اله
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
اصول و شیوه ها ی عطرسازی جلد1 ، ویرایش 5 ، عطار ، آموزش و ترویج کشاورزی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: رابرت کالکین - مترجم: شریف عطار
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول و شیوه های عطرسازی جلد2:عطر برای مواد شوینده،آرایشی و بهداشتی ، عطار
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: جی استفان - مترجم: شریف عطار
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول و مبانی احداث و مدیریت گلخانه (شرایط اقلیمی، طراحی، ساخت، نگهداری، کنترل شرایط محیطی)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: کریستیان‌فون تسابلتیتس - مترجم: فرشاد شمس‌کیا
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰