تعداد يافت شده (۱۰) صفحه ۱ از ۱
روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده
ناشر:وانیا
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا کاولین - مترجم: مجید یوسفی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
زبان؛کافی نیست (کوششی در ماهیت روان آگاهی)،(بازشناسی تحلیلی زبان از منظر روانشناسی-فلسفی)
ناشر:وانیا
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی نوربخش
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
در کوچه‌های غزل (سیری در غزل سبک خراسانی و میان سبک‌ها)
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر
پدیدآور: - به‌اهتمام: مرتضی نوربخش
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مفاهیم اساسی دانش ارتباطات
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی نوربخش
قیمت:۷۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰
مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی: (زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی نوربخش
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
هزار گوهر: منتخبی از اشعار صایب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی
ناشر:سوره مهر
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی نوربخش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
قیمت عشق (گزینه غزل سبک عراقی)
ناشر:سوره مهر
پدیدآور: - به‌اهتمام: مرتضی نوربخش
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
رفاه اجتماعی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: نورمن باری - مترجم: اکبر میرحسنی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شوخی جوهر(گزیده غزل بیدل)رقعی-سوره مهر
ناشر:20788 -- سوره مهر
پدیدآور: - نویسنده: بیدل - مترجم: مرتضی نوربخش
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
کتابشناسی گزیده توصیفی جامعه شناسی ، 467
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی نوربخش
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰