تعداد يافت شده (۴۵) صفحه ۱ از ۴
برندسازی ملت: مفاهیم و رویکردهای نوین
ناشر:رصد علم
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: محسن ذبیحی‌جامخانه
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان رویکردهای تصادفی، فازی و استوار
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: مجتبی فرخ
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آمار و کاربرد آن در مدیریت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: منصور مومنی
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: منصور مومنی
قیمت:۴۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰۰
تحقیق در عملیات (1) (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی، حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - ویراستار: منصور مومنی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
تحقیق در عملیات 2 (رشته مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - ویراستار: منصور مومنی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری،عادل آذر،صفار
ناشر:اشراقی (صفار) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: ستار حمزه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تحقق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - مترجم: عادل آذر - نویسنده: جان مینجرز
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آمار و کاربرد آن در مدیریت ج1، عادل آذر، 189
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: منصور مومنی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اخلاق کسب و کار رویکردی کاربردی،گیلیر،عادل آذر،د.امام صادق
ناشر:دانشگاه امام صادق ، تهران
پدیدآور: - مترجم: عادل آذر - نویسنده: اندرو گیلیر
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: طیبه امیرخانی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
آمار و کاربرد آن در مدیریت: تحلیل آماری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: منصور مومنی
قیمت:۴۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰۰