تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
مقاومت مصالح
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
پدیدآور: - مترجم: انوشیروان فرشیدیان‌فر - نویسنده: یوگورال؛ فنستر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
بهشت ارتعاشات
ناشر:پرتونگار توس
پدیدآور: - نویسنده: انوشیروان فرشیدیان‌فر - نویسنده: سیده‌فاطمه نبوی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰