تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری توصیفی،استنباطی و چندمتغیره،گل پرور،د.آ.خوراسگان اصفهان
ناشر:دانشگاه آزاد ، خوراسگان
پدیدآور: - نویسنده: احمدرضا گل
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰