تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
سروهیدرولیک
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - مترجم: احمد بناکار - مترجم: پژمان نیک‌اندیش
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
شبکه های عصبی موجک و کاربرد آن ها در سامانه های فازی-عصبی،بناکار،د.تربیت مدرس
ناشر:دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد بناکار
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰