تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی)
ناشر:صفار
پدیدآور: - مترجم: حسن دانایی‌فرد - نویسنده: جان کرسول
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت
ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)
پدیدآور: - نویسنده: حسن دانایی‌فرد - نویسنده: مرتضی جوانعلی‌آذر
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
مدیریت تحول در سازمان
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: وندل فرنچ - نویسنده: سسیل بل
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
مقدمه‌ای بر فلسفه نظریه‌های مدیریت دولتی
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حسن دانایی‌فرد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
ناشر:صفار
پدیدآور: - مترجم: سیدمهدی الوانی - نویسنده: استیون رابینز
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حسن دانایی‌فرد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی
ناشر:کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - مترجم: حسن دانایی‌فرد - نویسنده: ویلیام لارنس نیومن
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ظرفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی کلید توسعه‌یافتگی ملی
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: حسن دانایی‌فرد - نویسنده: سیدیعقوب حسینی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
چالشهای مدیریت دولتی در ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: حسن دانایی‌فرد - ویراستار: مهدی قنواتی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
گفتارهای جدید در خط‌ مشی‌گذاری عمومی
ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)
پدیدآور: - به‌اهتمام: حسن دانایی‌فرد
قیمت:۶۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۵۰۰۰
روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حسن دانایی‌فرد
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
فرهنگ جامع مدیریت: مشتمل بر بیش از 50000 اصطلاح و واژه تخصصی مدیریت و زمینه‌های وابسته
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: حسن دانایی‌فرد - نویسنده: داور ونوس
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰