تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
پرورش ملکه زنبور عسل
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین طهماسبی - ویراستار: رحیم عبادی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
حشره شناسی ، عبادی ، د.صنعتی اصفهان
ناشر:دانشگاه صنعتی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: رحیم عبادی - نویسنده: حمید رخشانی
قیمت:۳۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۵۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان گیاه پزشکی، 402
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا طالبی - نویسنده: فرشته مهرابی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان گیاه پزشکی، 402
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا طالبی - نویسنده: فرشته مهرابی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پرورش زنبور عسل ، عبادی،ارکان اصفهان
ناشر:ارکان دانش ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: رحیم عبادی - نویسنده: علی اصغر
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
فرهنگ انگلیسی-فارسی زنبور عسل ، مظاهری،نصوح
ناشر:نصوح ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: رحیم عبادی - نویسنده: مظاهری سیدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگلیسی برای دانشجویان گیاه پزشکی، 402
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا طالبی - نویسنده: فرشته مهرابی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰