تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 4:بیمارستان،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری ج10:خانه،طالبیان،ویراست2
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 8:مجتمع تجاری،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 9:مجتمع آموزشی،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 3:مجتمع اقامتی،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 1:مجتمع مسکونی،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجتمع فرهنگی
ناشر:کتابکده کسری
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
کانسپت: فرآیند طراحی در آثار معماران معاصر
ناشر:کتابکده کسری
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: سیما نبی‌زاده
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 7: کتابخانه،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 2:هتلل،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
مجموعه کتب عملکردهای معماری 1:مجتمع مسکونی،طالبیان
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نیما طالبیان - نویسنده: مهدی آتشی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰