تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
آزمون‌های کنکور ارشد پزشکی با پاسخ تحلیلی و نکات تکمیلی مهندسی بهداشت محیط آزمون‌های سال‌های 79 الی 98
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۱۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰۰
آلودگی هوا: براساس منابع بهداشت محیط: وارک - کلز و منابع دیگر
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: سینا دوبرادران - نویسنده: نغمه علوی‌نخجوانی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
کلیات بهداشت محیط براساس سالواتو و منابع دیگر
ناشر:نشر جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: سینا دوبرادران - نویسنده: نغمه علوی‌نخجوانی
قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۹۰۰۰
مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط با پاسخ‌های تحلیلی و نکات کلیدی آزمون‌های سال‌های 1379 - 1380 الی 1395 - 1396
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - گردآورنده: سینا دوبرادران
قیمت:۸۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۹۰۰۰
مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی بهداشت محیط
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
میکروبیولوژی بهداشت محیط جلد (1)
ناشر:اندیشه ‌رفیع
پدیدآور: - نویسنده: راس.ابی مکینی - مترجم: نغمه علوی نخجوانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
میکروبیولوژی بهداشت محیط جلد(2)
ناشر:اندیشه ‌رفیع
پدیدآور: - نویسنده: راس.ابی مکینی - مترجم: نغمه علوی نخجوانی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
نکات کلیدی آب و فاضلاب(ارشدودکتری) براساس چوپانگلوس وکاواموراوبیتون ومتکف
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: نغمه علوی نخجوانی - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۱۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۹۰۰۰
نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترا "مواد زاید جامد"
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: سینا دوبرادران - نویسنده: نغمه علوی‌نخجوانی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترا آب و فاضلاب
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: سینا دوبرادران - نویسنده: نغمه علوی‌نخجوانی
قیمت:۲۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰
نکات کلیدی کلیات بهداشت محیط(ارشدودکتری)براساس سالواتو و منابع دیگر
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: نغمه علوی نخجوانی - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۱۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۹۰۰۰
نکات کلیدی موادزائد جامد(ارشد و دکتری)بر اساس چوپانگلوس ومنابع دیگر
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: نغمه علوی نخجوانی - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰