تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
A practical course of English phonetics and phonology
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۳۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۸۰۰۰
Contrastive analysis and error analysis
ناشر:رهنما
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
Contrastive analysis and error analysis
ناشر:رهنما
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
English for the students of sociology
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz - ویراستار: MuhammadReza Rakhshanfar
قیمت:۴۰۵۶۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۶۰۰
Error analysis: a practical course for English students and teachers
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۳۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۸۰۰۰
A general English course for university students
ناشر:جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
پدیدآور: - نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰