تعداد يافت شده (۲۵) صفحه ۱ از ۲
اداره امور عمومی تطبیقی (مدیریت تطبیقی): (مبانی، مفاهیم و نظریه‌ها برای رشته‌های مدیریت دولتی و علوم سیاسی)
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: سیدمهدی الوانی - نویسنده: فرل هدی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اخلاق در بخش دولتی
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حامد محمدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بایدها و نبایدها در مدیریت منابع انسانی
ناشر:کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - مترجم: سیدمهدی الوانی - نویسنده: ماتیاس زیوچ
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
ناشر:صفار
پدیدآور: - مترجم: سیدمهدی الوانی - نویسنده: استیون‌پی. رابینز
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
ناشر:صفار
پدیدآور: - مترجم: سیدمهدی الوانی - نویسنده: استیون رابینز
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی: رشته مدیریت دولتی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
ارتقاء سلامت نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی
ناشر:منشور سمیر
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: مهدی اسلام‌پناه
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
بازکاوی غده سرطانی فساد از منظر سلامت اداری
ناشر:منشور سمیر
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: مهدی اسلام‌پناه
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
توسعه مهارتهای مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: تیموتی‌نی بالدوین - نویسنده: رابرت‌اس روبین
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
خودکارآمدی و استرس شغلی منابع انسانی در هزاره سوم،رنگریز،د.تربیت معلم
ناشر:دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)،تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حسن رنگریز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰